Integritetspolicy

KAP Sweden Integritetspolicy 2020. 

Denna integritetspolicy ger dig en översikt över behandlingen av din data hos KAP Sweden. Den gäller för webbplats www.kapsweden.se. KAP Swedens integritetspolicy uppdateras löpande vid lagförändringar gällande GDPR och sekretess. 

Så här kan du läsa denna integritetspolicy. Vi erbjuder dig flera olika möjligheter att läsa denna integritetspolicy. Till att börja med innehåller det här avsnittet en del grundläggande uppgifter. Därefter har vi sorterat denna integritetspolicy efter ämnen och delat upp i enskilda kapitel. 

Hur använder KAP Sweden inkommen data? Vad används kundens data till? Personaliserade tjänster Information om webbplatser samt information om supportersidor på social media. Nyhetsbrev Individuella produktrekommendationer via e-post. Hur använder KAP Sweden mina uppgifter för reklam? Till vem vidarebefordras mina uppgifter? Vilka är mina rättigheter när det gäller skydd av mina personuppgifter? När tas mina uppgifter bort? Hur skyddar KAP Sweden mina data? 

Översiktstexten består av en kort sammanfattning av kapitlets innehåll. Såvida du bara vill få en snabb överblick över all databehandling är det lämpligt att läsa översiktstexterna. Såvida du vill göra dig förtrogen med detaljerna kan du läsa texten under respektive översiktstext. På detta sätt får du all information förklarad sammanhängande oavsett i vilket kapitel du befinner dig. Om du läser denna integritetspolicy från början till slutet kommer du dock eventuellt märka upprepningar i texten. Vi kunde dock inte helt undvika några få korshänvisningar 

Vilka tjänster och erbjudanden gäller i denna integritetspolicy: 

KAP Sweden behandlar dina data likadant oavsett erbjudande. Vår integritetspolicy gäller för alla tjänster och produkter som vi erbjuder våra kunder i Skandinavien. Detta oavsett om vi gör det via en 

webbplats, via telefon på evenemang eller via sociala nätverk eller andra kanaler. För att öka begripligheten använder vi för detta “vanliga fall” begreppet “Tjänster”. Vi skall även ta i beaktning att KAP Sweden är ett enskilt företag. 

Vad innehåller KAP Swedens integritetspolicy: 

• Vilka data som lagras av KAP Sweden. 

• Vad vi gör vi och vad behövs denna data till. 

• Dina rättigheter och alternativ när det gäller integritetsskydd. 

• Vilken teknik och vilka uppgifter vi använder för att personalisera och anpassa våra tjänster och innehåll för att ge dig en säker shoppingupplevelse. 

• Vilken teknik och data vi använder för reklam, inklusive den spårningsteknik som används. Om du har en fråga när det gäller denna integritetspolicy eller ämnet integritetsskydd hos KAP Sweden i allmänhet kan du när som helst vända dig till info@kapsweden.se / att: dataansvarig. 

1. Vilka data behandlas av KAP Sweden?
KAP Sweden erbjuder olika tjänster som du kan använda på olika sätt. Beroende på om du kontaktar oss via webben, på telefon, personligen eller på annat sätt, och beroende på vilka tjänster du använder genereras olika data från olika källor. Många av de uppgifter vi behandlar lämnar du själv när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Till exempel när du registrerar dig och för detta ändamål anger ditt namn eller din e-postadress eller adress. Vi får emellertid också enhets- och åtkomstdata som automatiskt registreras hos oss när du interagerar med våra tjänster. Därvid kan det till exempel handla om information om vilken enhet du använder. Vi samlar även uppgifter genom egna dataanalyser, som även finns att tillgå om dig från tredje part, till exempel kreditupplysningstjänster och betaltjänstleverantörer. 

2. Vad använder KAP Sweden min data till?
KAP Sweden behandlar dina uppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter. Vi beaktar naturligtvis principerna i uppgiftsskyddslagstiftningen för behandling av personrelaterad uppgift. Därför behandlar vi dina uppgifter endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller vid insamlingen av data. I första hand inköpsprocessen och tillhandahållandet. I andra hand personalisering och vidareutveckling av våra tjänsters säkerhet. Dessutom använder vi dina data inom ramen för den strikta tyska och europeiska uppgiftsskyddslagstiftningen, men även för andra ändamål, såsom 

produktutveckling och marknadsundersökningar, vid affärsprocesser, design och forskning samt för personlig marknadsföring. 

3. Personaliserade tjänster.
Utvecklingen och tillhandahållandet av personaliserade funktionaliteter och tjänster är vår högsta prioritet. Oberoende av plats, tid och använd enhet, erbjuder vi dig en individuell shoppingupplevelse och ett erbjudande som matchar dina individuella intressen. Behandlingen av dina uppgifter inför våra tjänster är därför en integrerad beståndsdel i KAP Swedens koncept. 

4. Information om webbplatser och appar.
Vi använder din information för att tillhandahålla KAP Swedens webbplatser. Enhets och åtkomstdata är förknippade med varje användning av dessa tjänster. Typen av de uppgifter som behandlas och syftet med behandlingen i synnerhet beror på hur du använder de funktioner och tjänster som tillhandahålls genom våra tjänster. Vi använder även de uppgifter som genereras vid användning av våra tjänster för att ta reda på hur erbjudanden används. Bland annat använder vi denna information inom ramen för shopping- personalisering, för att förbättra våra tjänster och för personaliserad reklam. 

5. Information om support sidor i sociala medier.
KAP Sweden underhåller de sociala profilerna i de sociala nätverken tillhörande Facebook, Instagram och Linkedin. Vi publicerar och delar innehåll, utbud och produktrekommendationer regelbundet under varumärket KAP Sweden. Operatörerna bakom de sociala nätverken registrerar ditt användningsmönster med hjälp av cookies och liknande teknologier varje gång som våra supportersidor eller andra Facebook, Instagram eller Linkedin webbplatser besöks. Operatörerna bakom sidorna kan se allmän statistik om en besökares intressen och demografiska karakteristika t.ex. ålder, kön, region. När du använder sociala nätverk bestäms omfattningen och syftena med behandling av data i sociala nätverk i första hand av operatörerna bakom de sociala nätverken. 

6. Nyhetsbrev.
KAP Sweden erbjuder olika typer av nyhetsbrev. Du kommer att få information om de ämnen som omfattas av de enskilda nyhetsbreven. Ytterligare upplysningar får du när du registrerar dig för en nyhetsbrev tjänst. Dessutom finns det även specifika nyhetsbrev, som är fasta beståndsdelar i en speciell tjänst. Vid användning av vårt nyhetsbrev registrerar vi också enhets- och åtkomstdata. 

7. Individuella produktrekommendationer via e-post.
I samband med våra tjänster presenterar vi dig information och erbjudanden från KAP Sweden på grundval av dina intressen. Dessa produktrekommendationer är tillgängliga oavsett om du har prenumererat på ett nyhetsbrev eller inte. För valet av individuella produktrekommendationer använder vi i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna huvudsakligen dina tidigare inköpsdata och intresseuppgifter med beaktande av de intressen, preferenser och profildata som du meddelat oss. 

8. Hur använder KAP Sweden mina uppgifter för reklam?
Dina uppgifter används av oss och våra reklampartners inom KAP Sweden för reklam. För detta ändamål använder vi och våra reklampartners vanlig teknik inom internet. På detta sätt används vår reklam målinriktat för att förse dig med reklam och erbjudanden som är intressant för dig. Detta gör det möjligt för oss att bättre motsvara våra användares behov när det gäller personalisering och att upptäcka nya produkter och att varaktigt få dig intresserad av våra tjänster genom en mer personlig shoppingupplevelse. 

9. Till vem vidarebefordras mina uppgifter?
KAP Sweden lämnar endast uppgifter till tredje part om detta är tillåtet enligt tysk eller europeisk lagstiftning för uppgiftsskydd. Vi har nära samarbete med tjänsteleverantörer, såsom i området kundtjänst (t.ex. tekniska tjänsteleverantörer (t.ex. operatörer av datorhallar) eller logistikföretag (t.ex. postföretag som Georgsson mail, Schenker el DHL). Dessa tjänsteleverantörer får endast av oss behandla dina uppgifter under särskilda villkor. I den utsträckning som vi använder dem som orderhandläggare, kommer tjänsteleverantörerna endast att få tillgång till dina uppgifter i den mån och för den tid som krävs för tillhandahållandet av respektive tjänst. Om du handlar hos KAP Sweden skickar vi vissa av dina inköpsdata till ansluten logistikpartner för att kunna leverera de beställda varorna till dig. 

10. Rättigheter när det gäller skydd av mina personuppgifter?
Enligt respektive lagstadgad förutsättning har kund följande lagstadgad rättighet när det gäller er personuppgifter: Rätt till tillgång (GDPR, artikel 15), rätt till radering (GDPR, artikel 17), rätt till rättelse (GDPR, artikel 16), rätt till begränsning av behandling (GDPR, artikel 18), rätt till dataportabilitet (GDPR, artikel 20), rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (GDPR, artikel 77), rätt att återkalla samtycke (GDPR, artikel 7, stycke 3) samt rätt att göra invändningar mot vissa databehandlingsåtgärder (GDPR, artikel 21). Kontaktuppgifterna för dina ansökningar finns under “Kontaktperson”. 

11. När tas mina uppgifter bort?
Vi kommer att lagra dina persondata så länge som krävs för de ändamål som nämns i denna integritetspolicy. Detta gäller i fullgörandet av våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter. I förekommande fall kommer vi även att lagra dina personuppgifter för andra ändamål, om och så länge lagen tillåter oss en fortsatt lagring för specifika ändamål, inklusive för att försvara rättsliga anspråk. 

12. Hur skyddas mina data hos KAP Sweden?
Dina personuppgifter överförs säkert i krypterad form. Detta gäller för din beställning och även för kundens inloggning. Vi använder därvid krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Dessutom skyddas vår webbplats genom organisatoriska åtgärder mot spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer. 

13. Ändringar i denna integritetspolicy och kontaktperson.
När vi vidareutvecklar webbplats och våra sociala nätverk implementerar vi ny teknik för att förbättra vår service, kan det hända att ändringar i dessa meddelanden blir nödvändiga integritetsmässigt. Vi rekommenderar därför att du läser igenom denna integritetspolicy då och då. På dataskydd@kapsweden.se kan du kontakta vår dataansvarig gällande integritetsskydd och allmänna frågor om uppgiftsskydd. 

14. Servicespecifik information.
Är du osäker på hur vårt dataskydd fungerar, skriv till oss på info@kapsweden.se. så kontaktar vi dig per telefon eller e-mail. 

15. Information om cookies.
Här kan du informera dig om vilka cookies vi använder. Till översikten över alla cookies som används kommer du här [https://www.kapsweden.se/cookies]